محل قرارگرفتن موتور خودرو چه اثری در رانندگی دارد؟ محل قرارگرفتن موتور با چگونگی پیکربندی و قرار گرفتن سایر اجزا در خودرو مرتبط است. به ویژه این که کدام چرخ ها نیروی محرکه خودرو را فراهم می کند. این ارتباط قوی است اما کاملا عاری از استثنا نیست. دلایل بسیار خوبی برای طراحی خودرویی با […]

> View article