دسته بندی صدای ترمز بر اساس فرکانس تولیدی Low Frequency Noise این صدا در فرکانسهای بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ هرتز قرار دارد. این بخش از صدا به واسطه تحریک نیروی اصطکاک در سطح دیسک و لنت ایجاد می شود. در این حالت انرژی داده شده به سیستم به صورت یک پاسخ ارتعاشی در اتصالات و […]

> View article