هوندا در حال بررسی و طراحی نرم افزاری است که خودروهایش را از هر تصادف یا برخورد با هر خودرو، عابر یا شیء دیگری بازمی دارد یا دست کم هدف این است. وظیفه اصلی این نرم افزار که طبق اولین برآوردها تکمیلش ۱۰ سال زمان خواهد برد، تشخیص عابران پیاده، تشخیص خودرویی که ممکن است […]

> View article