روغن كمك فنر روغن هايي كه در كمك فنر به كار مي روند، روغنهاي معدني رقيق هستند. شكل۱: تغيير نيروي ميرايي با مسافت كاركرد خودرو، با رسم كاهش ميرايي به صورت درصدي از مقادير جديد در سرعتهاي يكسان، مي توان به نمودار بالا دست يافت. منحني A كه در شكل مي بينيد، كاهش ميرايي را […]

> View article