سنسور ها سنسور های متغییر با دما: قبل از وارد شدن به بحث سنسور ها بهتر است که ارتباط آن ها با یکدیگر و قسمت های مختلف خودرو را بدانیم.در یک خودرو از سنسور های مختلفی مانند آنچه در شکل ۱ نشان داده شده است استفاده شده و وجود سنسور ها امکان ایجادکنترل الکترونیکی روی […]

> View article