ا به حال به اين موضوع فكر كرده‌ايد روزي سوار خودرويي باشيد كه بتوانيد بدون نگراني درباره تامين سوخت مورد نياز آن، براي مدتي طولاني سوار آن در حركت باشيدو بدون توقف براي بنزين زدن، از مقابل ايستگاه‌ها و جايگاه‌هاي سوختي كه در مسير حركت شما هستند، عبور كنيد؟ اگرچه استفاده از منابع انرژي جايگزين […]

> View article