متوقف ساختن خودرو مهم تر از به حرکت در آوردن آن است . سيستم ABS چه امكاناتي را فراهم مي آورد: ۱٫مسافتهاي توقف ۲٫ توقف در خط مستقيم ۳٫كنترل فرمان اصول عملكرد سيستم ABS: وقتی یک خودرو با سرعت ثابت حرکت می کند سرعت حرکت خودرو با سرعت چرخ های آن متناسب است به عبارتی […]

> View article