به زمان باز و بسته‌ شدن سوپاپ‌ها و زدن جرقه و در مجموع انجام عمل احتراق، تايم موتور گفته مي‌شود. اما عامل‌هاي اصلي رعايت تايم موتور، نسبت دنده‌هاي سر ميل‌لنگ و دنده ميل سوپاپ است. همچنين ترتيب قرار گرفتن باد‌امك‌ها روي ميل سوپاپ بسيار مهم است. اين ترتيب در هنگام طراحي و توليد ميل سوپاپ […]

> View article