ايمني باتري اطلاعات هشدار دهنده در مورد سلامتي باتري تحت شرايط عادي مصرف كاملاً هوابندي شده است. بلعيدن: بلعيدن محتويات باتري ميتواند زيانبار باشد. محتويات يك باتري باز شده ميتواند منجر به سوختگي هاي جدي شيميايي دهان، مري و معده و روده(دستگاه جهاز هاضمه)شود. اين محتويات شامل سرب و تركيبات آن ميباشند كه ميتواند منجر به […]

> View article