محل قرار گرفتن صندلی کودک بهترین محل قرار گرفتن صندلی کودک، روی صندلی عقب، در قسمت وسط و رو به عقب می باشد. در این حالت هم از ضربات وارد شده از جلو و عقب اتومبیل ایمن میماند و هم از ضربات وارد شده از طرفین در امان خواهد بود. محل قرار گرفتن صندلی کودک […]

> View article