کاهش مصرف سوخت و آلایندگی موتورهای درونسوز، امروزه به یکی از اهداف اصلی تولیدکنندگان خودرو در جهان تبدیل شده است و پیوسته راه حل‌هایی در این زمینه ارائه می‌شود. اکثر این راه حل‌ها در زمینه ارتقاء کارایی موتورهای بنزین‌سوز یا دیزلی فعلی است اما همان‌گونه که پیش از این گفتیم، راه حل‌هایی متفاوت نیز در […]

> View article