عادات غلط رانندگی ۱-نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها: این کار فشار زیادی را به سیستم فنر بندی -اکسل و سیستم ترمز وارد میکند. ۲-عدم تعویض به موقع روغن گیریبکس: باید به این نکته توجه داشت که واسکازین هم مانند روغن دارای عمر مفید بوده و باید به موقع تعویض شود […]

> View article