سرقت خودرو همیشه اتفاقات بد برای همسایه نیست؛ گاهی پیش می‌آید که ناگهان ما نیز طعمه سارقان شویم، گاهی سرقت‌ها آنقدر ساده و ناگهانی است که از اینکه نتوانستیم از اموالمان محافظت کنیم عصبانی می‌شویم، برهمین اساس معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا راهکارهای را برای افزایش ضریب ایمنی خودروها و جلوگیری از سرقت […]

> View article