متوقف ساختن خودرو مهم تر از به حرکت در آوردن آن است . سيستم ABS چه امكاناتي را فراهم مي آورد: ۱٫مسافتهاي توقف ۲٫ توقف در خط مستقيم ۳٫كنترل فرمان اصول عملكرد سيستم ABS: وقتی یک خودرو با سرعت ثابت حرکت می کند سرعت حرکت خودرو با سرعت چرخ های آن متناسب است به عبارتی […]

> View article

سيستم كنترل رانش اگر در خودروهای فاقد سیستم کنترل رانش (Traction Control System) هنگام پیچیدن و حرکت روی سطوح لغزنده به ویژه در شرایط آب و هوای بارانی و برفی و نیز جاده‌های خاکی، بیش از اندازه گاز داده شود، چرخ‌های محرک شروع به هرزگردی می‌کنند و باعث سرخوردن و از دست رفتن کنترل اتومبیل […]

> View article